Obchodné podmienky

Živa Planeta eshop – je moderným internetovým systémom, ktorý svojim zákazníkom umožňuje komfortný, pohodlný a efektívny nákup priamo od obrazovky počítača alebo mobilného zariadenia. Nasledujúcich zopár riadkov Vám umožní získať prehľad o funkciách nášho internetového obchodu.


Tieto obchodné podmienky platia pre predaj konečnému spotrebiteľovi ( ďalej ako Kupujúci )  medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľom web stránky a eshopu je:

Spoločnosť ŽIVA FOOD s.r.o. Sídlisko 146/27, 027 44 Tvrdošín,
IČO: 50 080 571, DIČ: 2021770806, IČ DPH: SK2021770806, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č. 69556/L , oddiel: Sro,
prevádzka: Živá Planéta Fresh Market, Rožňavská 1/A, 831 04 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: ČSOB BANKA
IBAN: SK7975000000004024955424, SWIFT: CEKOSKBX

( ďalej ako Predávajúci )

Adresa elektronickej pošty Predávajúceho je objednavka@zivaplaneta.sk. Telefónne číslo predávajúceho 0910 820 910. Otváracie hodiny nájdete v sekcii Kontakt na stránke www.zivaplaneta.sk a sú mimo dní pracovného pokoja (nedeľa) a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.zivaplaneta.sk.

 

Dozorný orgán – Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX č.5, 820 07 Bratislava,

 

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou ŽIVA FOOD s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim – konečným spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu jedla, tovaru alebo služby na internetovej stránke www.zivaplaneta.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru, jedla, služby a reklamáciách vád tovaru, jedla, služby sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.

Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho na www.zivaplaneta.sk.

 

Objednávky

a.) Objednávky Denné menu
Objednávky prijímame v každý pracovný deň od 9:00 hod. do 11.00 hod. Denné menu si Kupujúci môže objednať iba telefonicky na telefónnom čísle  0910 820 910 uvedenom aj v sekcii kontakt na stránke www.zivaplaneta.sk.

b.) Objednávka Krabičková strava
Objednávky na Krabičkovú stravu – Balík poldeň prijímame minimálne 1 pracovný deň vopred do 15.00 hod. telefonicky na telefónnom čísle  0910 820 910 uvedenom  v sekcii  kontakt  alebo cez eshop na stránke www.zivaplaneta.sk. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci email.

Objednávky na  Krabičkovú stravu – Balík Základný alebo Fitness alebo Super detox alebo  Extrem power prijímame najneskôr do piatku do 15.00 hod. pričom objednávka bude vybavená v nasledujúcom týždni. Objednávku musí Kupujúci zadať cez eshop na stránke www.zivaplaneta.sk., kde je potrebné správne a pravdivo vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci email.

c.) Objednávky iný sortiment
Objednávky na iný sortiment ako nápoje, potravinové doplnky alebo zdravé dobroty si Kupujúci môže objednať prostredníctvom eshopu, kde je potrebné správne a pravdivo vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára na stránke www.zivaplaneta.sk. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci email.

d.) Objednávky Služby
Objednávky na Služby prijímame v každý pracovný deň do 15.00 hod. a sú realizované v nasledujúcom týždni v závislosti od počtu objednávok. Kupujúci musí objednávku zadať cez eshop na stránke www.zivaplaneta.sk., kde je potrebné správne a pravdivo vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci email.

 

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných údajov, Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávne alebo chybne alebo neúplne vyplneného objednávkového formulára Kupujúcim.

 

Možnosť zrušenia objednávky – pokiaľ nie je objednaný tovar/služba vyrobený – pripravený, je možné zrušiť  objednávku elektronicky – emailom na objednavka@zivaplaneta.sk, alebo telefonicky na 0910 820 910, alebo osobne ju stornovať priamo na prevádzke, ktorej adresa sa nachádza v sekcii kontakt na stránke www.zivaplaneta.sk.

 

Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať objednaný tovar alebo službu na základe objednávky Kupujúceho na dohovorené miesto doručenia za dohodnutú cenu,
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania,
 • vystaviť a k objednávke tovaru priložiť daňový doklad – pokladničný blok,
 • informovať Kupujúceho o tovare alebo službe,
 • prijať prípadnú reklamáciu a riadne ju vybaviť,

 

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednávku na dohovorenom mieste doručenia v dohodnutej lehote dodania, a to osobne alebo ním poverenou osobou,
 • riadne a včas uhradiť kúpnu cenu za objednávku.

 

Povinnostiam Predávajúceho zodpovedajú príslušné práva Kupujúceho a povinnostiam Kupujúceho zodpovedajú príslušné práva Predávajúceho. Predávajúci i Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy resp. zmluvy o poskytnutí služby z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo zo zákonných dôvodov.

 

Odstúpenie od zmluvy pri predaji cez www.zivaplaneta.sk

 

V zmysle § 7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.“ V ostatných prípadoch t. j. ak sa nejedná o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, má Kupujúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúcim je Kupujúci povinný vrátiť tovar do 14 dní od odstúpenia v stave, v akom ho prevzal. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Peniaze za tovar vrátený v dôsledku odstúpenia od zmluvy vrátane súvisiacich nákladov (doprava a pod.) budú Kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby  (§ 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z.).

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy s Kupujúcim len zo zákonných dôvodov.

 

Platobné podmienky

Platbu za tovar a služby je možné zrealizovať:

a.) Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky, zverejnených na a to hotovosťou, gastro lístkami, gastro kartou alebo platobnou kartou.

b.) Pri dovoze kuriérom je nutná platba hotovosťou alebo gastro lístkami.

c.) Pri úhrade na faktúru je potrebné faktúru uhradiť na bankový účet uvedený na faktúre, a to najneskôr v deň, kedy má byť objednávka vybavená alebo doručená. Splatnosť faktúry je uvedená na faktúre.

Všetky vyššie uvedené platby sú realizované v eurách (EUR), na základe platného daňového dokladu – faktúra alebo pokladničný blok z registračnej pokladnice.

Platbu za tovar alebo službu objednanú cez www.zivaplaneta.sk je možné realizovať aj prostredníctvom internetového rozhrania banky (platobnou kartou on-line), pričom príslušná banka si môže automaticky zapamätať Kupujúcim zadané údaje o platobnej karte Kupujúceho pre budúce platby.

Poplatky za dopravu:

Cena za dovoz v prípade dodania kuriérom závisí od adresy doručenia, konkrétnu cenu za dovoz je možné zistiť zadaním svojej adresy na www.zivaplaneta.sk pri sumarizácii objednávky.

Cena dovozu tovaru do lokalít Bratislava – Staré Mesto, Bratislava – Nové Mesto, Bratislava – Ružinov a Bratislava – Rača je vo výške 3,- EUR.

 

Dodacie a platobné podmienky

Objednané produkty je možné dodať nasledovne:

a.) Osobný odber – kupujúci si môže jedlo – tovar prevziať osobne v pracovné dni a sobotu od 11:00 do 15:00 v prevádzke Živa Planéta, kontakt viď na www.zivaplaneta.sk.

b.) Kurier donáška – Denné menu v pracovných dňoch v čase od 11:00 do 14:00 hod., pričom termín dodania objednávky na adresu určenú Kupujúcim sa odvíja od poradia objednávky (od množstva predchádzajúcich objednávok), od času objednávky alebo od dopravnej situácie.

c.)  Kurier donáška – Krabičková strava v pracovných dňoch v čase od 15:00 do 17:00 hod. Náš kuriér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru, na tomto základe si Kupujúci s kuriérom dohodne presný čas a miesto dodania.

d.)  Kurier donáška – Iný sortiment  v pracovných dňoch na dohodnutý čas Náš kuriér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru, na tomto základe si Kupujúci si kuriérom dohodne presný čas a miesto dodania.

Predávajúci sa zaväzuje:
dodať Kupujúcemu správny druh a množstvo objednaného jedla – tovaru tak, ako bola objednávka zadaná v eshope, v dohodnutom čase a na základe dohodnutej ceny.
– adekvátne zabaliť tovar alebo jedlo (do termoboxov alebo sklenených vratných obalov -za sklenené vratné obaly sa platí záloha) a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania.
– v prípade, že objednávku nie je možné vôbec vybaviť (dodať), bude Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim alebo kuriérom a budú mu ponúknuté možnosti riešenia vzniknutej situácie.
– v prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote, bude Kupujúci  kontaktovaný Predávajúcim alebo kuriérom na dohodnutie ďalšieho postupu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:
prevziať objednávku (jedlo, tovar alebo službu) na základe objednávky a na zadanej doručovacej adrese, alebo zabezpečiť kompetentnú osobu, ktorá môže objednávku prevziať,
– zaplatiť na základe daňového dokladu kúpnu cenu objednávky.

 

Vlastnícke právo Kupujúceho k tovaru prechádza na neho prevzatím a zaplatením úplnej kúpnej ceny. Pri prevzatí objednávky (jedlo, tovar) je Kupujúci povinný objednávku (jedlo, tovar) skontrolovať a v prípade jej poškodenia je nutné na mieste dodania objednávky (jedlo, tovar) spísať s kuriérom protokol o zistených vadách. Ak Kupujúci objednávku (jedlo, tovar) prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Reklamácie

V prípade, ak Kupujúci nebude spokojný s dodaným jedlom, tovarom alebo službou, má právo ho reklamovať za nasledovných podmienok:

a.) ak jedlo, tovar alebo služba nezodpovedá kvalite a druhu objednaného jedla, tovaru alebo služby,

b.) pri dodaní kuriérom nemôže byť predmetom reklamácie nedodržanie výdajnej teploty menu.

c.) v prípade reklamácie prichádza do úvahy nasledovná náprava: výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia.

Reklamácie prijíma Predávajúci nasledovným spôsobom:

 • telefonicky denne v čase od 14:00 do 17:00 hod na tel. č. +421 910 820 910
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby od 11:00 do 19:00 hod.
 • vyplnením reklamačného formuláru na
 • prostredníctvom kuriéra – protokol o zistených chybách

 

Záruka

a.) Denné menu – max. 30 min. od doručenia, je určené na okamžitú priamu spotrebu.
V prípade potreby uskladnenia jedla za účelom neskoršej konzumácie je dôležité jedlo skladovať v chladničke a  neprekračovať teplotu max 7°C. Pred konzumáciou je dôležité jedlo ohriať.

Pri dodaní kuriérom nemôže byť predmetom záruky alebo reklamácie nedodržanie výdajnej teploty menu.

b.) Krabičková strava – max. 30 min. od doručenia, je určené na priamu spotrebu.
V prípade uskladnenia jedla za účelom neskoršej konzumácie je dôležité jedlo skladovať v chladničke a  neprekračovať teplotu max 7°C. Pred konzumáciou je dôležité jedlo ohriať.

Pri dodaní kuriérom nemôže byť predmetom záruky alebo reklamácie nedodržanie výdajnej teploty menu.

c.)  Na tovar (odlišný od jedla) – V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci – tovare, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

Spôsob vrátenia tovaru

a.) Osobne  – Kupujúci môže jedlo, tovar vrátiť v pracovné dni od 9:00 do 19:00hod a sobotu od 11:00 do 15:00 priamo na prevádzke Živa Planéta, kontakt viď na www.zivaplaneta.sk

b.) Kuriérom – na základe vzájomnej dohody

Spôsob vrátenia peňazí
Pri uznaní reklamácie pri hotovostnej platbe za objednávku a pri okamžitom uznaní reklamácie peniaze vrátime ihneď v hotovosti, pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na bankový účet, z ktorého bola vykonaná úhrada za objednávku.

 

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 

Platnosť a účinnosť VOP

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Predávajúceho a Kupujúceho sa v otázkach neupravených týmito VOP spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predávajúci má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu  www.zivaplaneta.sk bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúcich, ako aj bez ich súhlasu.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup konkrétnemu Kupujúcemu na portál www.zivaplaneta.sk

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena VOP je platná a účinná okamihom ich zverejnenia na stránkach portálu www.zivaplaneta.sk. Tieto zmeny budú zapracované do aktuálneho textu VOP a budú zverejnené vo forme úplného znenia VOP. Je v záujme Kupujúceho, aby priebežne sledoval aktuálne znenie VOP. Kupujúci je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami VOP. Ak bude Kupujúci pokračovať v používaní služieb na stránke www.zivaplaneta.sk. po prevedení týchto zmien Predávajúcim, má sa za to, že so zmenami VOP bez výhrad súhlasí.

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) označovaného aj ako GDPR sa Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu  na internetovej stránke www.zivaplaneta.sk zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne Kupujúci pri registrácii, bude chrániť a používať v súlade s vyššie uvedeným nariadením (GDPR) a podmienkami Ochrany osobných údajov zverejnenými na stránke www.zivaplaneta.sk.

Súčasne sa Predávajúci zaväzuje k tomu, že na prianie Kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Záverečné informácie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia na web stránke www.zivaplaneta.sk. V Bratislave, dňa 22.05.2020

 

Reklamačný

Základné ustanovenia – tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa jedla, tovaru a služieb, ktoré Predávajúci predal/poskytol Kupujúcemu. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za súčasného dodržania príslušných zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov, najmä podľa § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľské zmluvy) a podľa VIII. časti Občianskeho zákonníka (záväzkové právo vrátane právnej úpravy zodpovednosti za vady).

 

Právo zákazníka na reklamáciu – v prípade, ak zákazníkovi je poskytnutý tovar alebo jedlo alebo služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu, ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

 

Druhy reklamácií a ich vybavenie:

 1. a) Reklamácia záruky – Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Občianskeho zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo začatím poskytovania služby Kupujúcemu. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný/é, alebo poskytnutím náhradnej, nezávadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
  Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním za iných podmienok, ako sa má.
 2. b) Reklamácia vady – jedla, nápojov alebo krabičkovej stravy, vady spočívajúce v množstve, druhu, akosti, cene, a pod. sa vybavujú nasledovne: Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a v prípade opodstatnenosti reklamácie odstráni nedostatky. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje Kupujúci pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú vadu Kupujúci reklamuje.

V prípade, ak nie je možné odstrániť vadu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

c.) Reklamácia donášky – v prípade donášky je jedlo možné reklamovať buď priamo u kuriéra alebo na telefónnom čísle 0910 823 910

d.) Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby prevádzky, kde bolo jedlo alebo tovar alebo služba zakúpená  – Živa Planéta kontakt www.zivaplaneta.sk reklamácie vybavuje – konateľ alebo manažér prevádzky. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

e.) K reklamácii je potrebné predložiť – vždy doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

 

f.) Reklamačný list – o každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Kupujúci, originál si založí Predávajúci. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi .

 

Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 02.10.2020.